Wewnętrzna Procedura Bezpieczeństwa w związku z COVID-19 - od 1 września 2020r.

WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA OPRACOWANA W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19
na rok szkolny 2020/2021 
na terenie Niepublicznego Przedszkola Językowo-Artystycznego Bajka w Muszynie

 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie MEN z 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 1389).
 • Rozporządzenie MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69
  z późn. zm.).
 • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dn. 2 lipca 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322, 374 i 567).
 • Statut Niepublicznego Przedszkola Językowo-Artystycznego Bajka w Muszynie.

 

Rozdział I: Cel procedury. 

 1. Podstawowym celem organu prowadzącego przedszkole jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i utrzymanie higienicznych warunków w placówkach w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego w Polsce.
 2. Celem niniejszej procedury jest ustalenie nowych zasad sprawowania opieki w Niepublicznym Przedszkolu Językowo-Artystycznym Bajka w Muszynie.
 3. Niniejsza procedura jest wytyczną do postępowania, jednak wszystko jest kwestią zdrowego rozsądku, rozmów i wzajemnej współpracy.

 

Rozdział II: Przedmiot i zakres stosowania procedury. 

 1. Przedmiotem procedury jest:

a)     organizacja zajęć wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych na terenie przedszkola;

b)     określenie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci;

c)     określenie zasad zachowania higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni;

d)     opracowanie zasad higienicznego wydawania posiłków;

e)     postępowanie w przypadku wystąpienia objawów chorobowych u wychowanków;

f)      postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników przedszkola.

 1. Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników przedszkola, wychowanków przedszkola, a także rodziców i opiekunów prawnych wychowanków placówki.

 

Rozdział III: Odpowiedzialność. 

 1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor placówki.
 2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy przedszkola, rodzice i opiekunowie prawni wychowanków placówki.
 3. Za zapoznanie pracowników i rodziców (opiekunów prawnych) wychowanków z zakresu niniejszej procedury odpowiada dyrektor przedszkola.

 

Rozdział IV: Organizacja zajęć opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych na terenie przedszkola.

 1. Zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze w Niepublicznym Przedszkolu Językowo-Artystycznym Bajka w Muszynie będą prowadzone na terenie placówki od 1 września 2020r.
 2. Jeżeli na terenie przedszkola pojawi się osoba zakażona wirusem SARS-CoV-2, która uzyskała pozytywny wynik testu lub miała bezpośredni kontakt z osobą zakażoną koronawirusem tj., wystąpi zdarzenie mogące zagrozić zdrowiu wychowanków, dyrektor za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas określony, jednak nie dłuższy niż 14 dni.
 3. Dyrektor po przeanalizowaniu sytuacji, w porozumieniu z organem prowadzącym oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego może zawiesić pracę całego przedszkola lub poszczególnych grup.
 4. Nauczyciele przechodzą wówczas na system pracy zdalnej. Forma tej pracy ustalona zostanie wraz z Rodzicami dzieci uczęszczających do poszczególnych grup na początku roku szkolnego (narzędzia dostępne w przedszkolu to platforma ZOOM, Skype, Messenger oraz wdrażany Microsoft Teams).
 5. Przywrócone zostają dotychczasowe godziny pracy przedszkola: od 6:30 do 17:00 w trzech grupach liczących po 20 osób (w uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci w grupach – lecz nie więcej niż o 2).
 6. Każda grupa ma wyznaczonego, stałego opiekuna oraz przebywa w wyznaczonej i stałej sali. Dopuszcza się łączenie grup we wczesnych godzinach porannych (od 6:30 do 8:00) oraz w godzinach popołudniowych, po zakończeniu zajęć dydaktycznych (od 14:30 do 17:00).
 7. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci powinna wynosić co najmniej 16m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że:

a)     powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie,

b)     powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5m2, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie lub jest zapewniane leżakowanie.

 1. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (pluszowe, szmaciane zabawki, itp.).
 2. Zabawki używane przez dzieci należy dezynfekować po każdym dniu pobytu dzieci w przedszkolu. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je również dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 3. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 4. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 5. Grupy przedszkolne korzystają z wyznaczonych sal, należy ograniczyć do minimum stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci.
 6. Zaleca się aby wychowankowie codziennie korzystali z pobytu na przedszkolnym placu zabaw, każda grupa w ustalonych wcześniej godzinach, aby uniknąć mieszania się grup (zalecenia dotyczące dezynfekcji placu zabaw poniżej).
 7. W razie konieczności, gdy plac zabaw jest zajęty przez jedną z grup, dopuszcza się wyjście dzieci na spacer oraz pobliskie tereny rekreacyjne przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich. W przypadku, gdy placówka znajduje się w strefie czerwonej bądź żółtej – wyjście poza teren przedszkola wyłącznie po konsultacji i za zgodą dyrektora przedszkola.
 8. W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem placówki, zaleca się korzystanie z niego przez dzieci z jednej grupy na raz, po uprzednim wyczyszczeniu
  z użyciem detergentu lub zdezynfekowaniu sprzętów/przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp. Jeżeli placówka znajduje się w strefie czerwonej lub żółtej – zabrania się korzystania z zewnętrznych placów zabaw.
 9. Zachowany zostaje odstęp pomiędzy leżaczkami podczas odpoczynku dzieci w przedszkolu, a po jego zakończeniu leżaki są dezynfekowane.
 10. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący min. 1,5m.
 11. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, wchodzenie na teren przedszkola wyłącznie osób zdrowych).
 12. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic / opiekun prawny może przebywać na terenie placówki wyłącznie za zgodą dyrektora oraz
  z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (zasłanianie ust i nosa, dokładna dezynfekcja rąk). Ponadto musi to być osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. W trakcie adaptacji rodzic / opiekun prawny zachowuje dystans społeczny min. 1,5 metra od pozostałych wychowanków i pracowników przedszkola.

 

Rozdział V: Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola. 

 1. Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe – nie mające podwyższonej temperatury ciała i bez widocznych objawów sugerujących chorobę zakaźną (katar, kaszel, zmiany skórne, wymioty, biegunka itp.). Jeżeli dziecko ma w/w objawy na tle alergicznym wymagane jest zaświadczenie od lekarza.
 2. Do przedszkola dzieci przyprowadzane są i odbierane przez osoby zdrowe.
 3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola. Rodzice podpisują w tym celu stosowne oświadczenie (zał. 1.)
 4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
 5. Rodzice nie wchodzą na teren przedszkola, dzieci odbierane są i wydawane przez osoby do tego upoważnione przy wejściu głównym do przedszkola.
 6. Dopuszcza się pobyt rodzica na terenie przedszkola w razie problemów adaptacyjnych dziecka lub w związku z koniecznością osobistego stawiennictwa w biurze przedszkola wyłącznie po uprzednim zasłonieniu ust i nosa oraz zdezynfekowaniu rąk.
 7. Nauczyciel bądź osoba upoważniona dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym. W razie podwyższonej temperatury, dziecko nie może wziąć udziału w zajęciach – rodzic jest zobowiązany odebrać je do domu.
 8. Dziecko po przyjściu do placówki kierowane jest bezpośrednio do łazienki w celu dokładnego umycia rąk przed przystąpieniem do zabawy/zajęć.
 9. Dzieci korzystają z toalet wyłącznie w swojej sali i używają ręczników przydzielonych przez nauczyciela.

 

Rozdział VI: Zasady zachowania higieny, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń
i powierzchni.
 

 1. Przed wejściem do budynku należy skorzystać z płynu dezynfekującego do rąk – dotyczy to zarówno pracowników przedszkola, jak i osób trzecich przebywających na jego terenie.
 2. Osoby trzecie mają obowiązek zakrywać usta i nos na terenie przedszkola.  
 3. Dyrektor zobowiązany jest do umieszczenia informacji o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe wchodzące do przedszkola.
 4. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po powrocie z przedszkolnego placu zabaw czy spaceru oraz po skorzystaniu z toalety.
 5. Wychowankowie nie zasłaniają ust i nosa na terenie przedszkola ani nie dezynfekują rąk, zgodnie z zaleceniami Państwowego Inspektora Sanitarnego.
 6. Dzieci nie myją w przedszkolu zębów.
 7. Wychowawcy poszczególnych grup zobligowani są do nadzorowania dzieci podczas wykonywania czynności higienicznych, aby były przeprowadzane dokładnie oraz do nieustannego przypominania dzieciom podstawowych zasad higieny.
 8. Należy utrzymywać w czystości korytarze, a także codziennie i regularnie dezynfekować powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, klawiatury, włączniki, krzesełka oraz powierzchnie płaskie – stoły, blaty itp.
 9. Dywany w salach, w których przebywają dzieci są czyszczone przy pomocy mopa parowego.
 10. Sprzęt na placu zabaw należy dezynfekować po każdej grupie korzystającej z przedszkolnego ogrodu, a jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem przez dzieci ogradzając teren biało-czerwoną taśmą.
 11. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 12. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy zaopatrzeni zostają w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do danej sytuacji).
 13. W toaletach dla dzieci, w toalecie dla personelu oraz w kuchni wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 14. Toalety utrzymywane są w stałej czystości.
 15. Ręczniki dla dzieci są oznaczona specjalnymi znaczkami, każde dziecko korzysta tylko i wyłącznie ze swojego ręcznika. Ręczniki są wymieniane raz w tygodniu.

 

Rozdział VII: Zasady higienicznego wydawania posiłków. 

 1. Jedzenie przywożone do przedszkola przez dostawcę cateringu jest odbierane na zewnątrz, przy zewnętrznych drzwiach kuchennych. Dostawca nie wchodzi na teren przedszkola.
 2. Posiłki przygotowywane są przez opiekunki dziecięce przy zachowaniu wszelkich zasad higieny.
 3. Dzieci spożywają posiłki w swoich salach.
 4. Posiłki wydawane są przez opiekunów grupy oraz wyznaczone opiekunki dziecięce.
 5. Przywrócony zostaje dodatkowy posiłek o godzinie 16:00.
 6. Po każdym posiłku następuje czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł.
 7. Naczynia wielorazowe na których wydawane są posiłki oraz sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, a następnie wyparzać.

 

Rozdział VIII: Postępowanie w przypadku wystąpienia objawów chorobowych
u wychowanków

 1. Dziecku, u którego występują objawy chorobowe, mierzymy temperaturę ciała przy użyciu termometru bezdotykowego.
 2. Należy uzyskać wcześniejszą zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność – w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 3. Jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, należy odizolować je w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców lub prawnych opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
 4. Wychowawca grupy ustala wraz z rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka sposoby szybkiej komunikacji (jest w posiadaniu aktualnych numerów telefonu).

 

Rozdział IX: Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu przedszkola

 1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. Pracownicy rozpoczynający pracę z dziećmi w danym dniu mają mierzoną temperaturę ciała.
 3. Jeśli osoba mająca sprawować opiekę nad dziećmi ma podwyższoną temperaturę ciała, niezwłocznie udaje się do lekarza celem uzyskania czasowego zwolnienia z pracy, jej miejsce zastępuje osoba wyznaczona przez dyrektora placówki, bądź w przypadku niewielkiej ilości dzieci dopuszcza się łączenie grup przedszkolnych.
 4. Na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 wdrożona zostaje odrębna Procedura.

 

Niniejsza procedura wchodzi w życie dnia 1 września 2020r. i zastępuje Wewnętrzną procedurę bezpieczeństwa z dnia 8 czerwca 2020r.

adres: ul. Piłsudskiego 75, Muszyna
telefon: 798 344 622