Regulamin Bezpieczeństwa Dzieci w Przedszkolu

Regulamin Bezpieczeństwa Dzieci

w Niepublicznym Przedszkolu Językowo-Artystycznego Bajka w Muszynie

 

Podstawa prawna: ustawa o systemie oświaty, ustawa Karta Nauczyciela i Rozporządzenie MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

 

 1. Przedszkole zapewnia stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć organizowanych poza jej terenem.
 2. Nauczyciel jest świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci, jaka na nim spoczywa. Zapewnienie pełnego bezpieczeństwa dzieciom jest podstawowym obowiązkiem nauczyciela. W przypadku konieczności chwilowego oddalenia się od dzieci będących pod opieką, nauczyciel musi zapewnić dozór innej osoby na czas swojej nieobecności. Nie wolno zostawić dzieci bez opieki!
 3. Uchybienie obowiązkom nauczyciela w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom grozi odpowiedzialnością karną bądź dyscyplinarną.
 4. Na bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu składa się bezpieczeństwo: fizyczne i psychiczne. Bezpieczeństwo fizyczne polega na chronieniu dzieci przed urazami, bólem fizycznym, utratą życia i zdrowia. Bezpieczeństwo psychiczne polega na właściwym komunikowaniu się z dzieckiem, akceptacji, tolerancji dziecka bez względu na posiadany potencjał rozwojowy, status społeczny i pochodzenie.
 5. W przedszkolu wdraża się dzieci do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa, w szczególności w zakresie:

  a)     wdrażania dzieci do przestrzegania norm określonych zachowań, w sytuacjach typowych dla funkcjonowania dzieci w przedszkolu (w sali, w łazience, w szatni, na placu zabaw, na wycieczce/spacerze),

  b)     właściwego komunikowania się z dziećmi,

  c)     właściwego organizowania czasu wolnego dzieciom,

  d)     znajomości sposobów wzywania pomocy i radzenia sobie w trudnych sytuacjach,

  e)     unikania zagrożeń pochodzących od dorosłych, zwierząt, roślin oraz wynikających ze zjawisk atmosferycznych,

  f)      bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

  g)     oddalania się od nauczyciela oraz postępowania w przypadku zagubienia się,

  h)     obchodzenia się ze środkami chemicznymi, lekami, kosmetykami itp.

 6. Dziecku nie wolno:

  a)     wychodzić samodzielnie z sali, z placu zbaw, z budynku lub innego miejsca bez pozwolenia i dozoru osoby dorosłej,

  b)     łamać ustalonych w przedszkolu zasad zachowania,

  c)     narażać siebie i inne dzieci na niebezpieczeństwo.

 7. Nauczyciel ma obowiązek wdrażania dzieci do bezpiecznych zachowań, w szczególności:

  a)     ustalenia wspólnie z dziećmi zasad i norm zachowań obowiązujących w grupie i w przedszkolu,

  b)     wdrażania dzieci do przestrzegania obowiązujących w grupie i w przedszkolu zasad zachowania, wynikających z podstawy programowej, realizowanego programu wychowania przedszkolnego i programu wychowawczego przedszkola.

  c)     zapoznania rodziców z obowiązującymi w przedszkolu zasadami zachowania, systemem stosowanych konsekwencji za nieprzestrzeganie zasad oraz nagradzania za postępowanie zgodne z zasadami obowiązującymi w grupie
  i przedszkolu.

 1. Nauczyciel ma obowiązek codziennego sprawdzania stanu sprzętu, zabawek, otoczenia przed rozpoczęciem pracy. Ewentualne zagrożenia usuwa lub zgłasza przełożonemu. Nie wolno organizować zabawy, zajęć oraz innych czynności w otoczeniu niebezpiecznym dla dzieci!
 2. Nauczyciel ma obowiązek systematycznego sprawdzania stanu liczbowego grupy, w szczególności podczas zajęć organizowanych na placu zabaw lub poza terenem przedszkola.
 3. Nauczyciele i opiekunowie mają obowiązek, w szczególności podczas pobytu dzieci na placu zabaw, przebywać w miejscach największych zagrożeń (trampolina, zjeżdżalnia, brama przedszkolna).
 4. Podczas zajęć organizowanych w salach zabaw lub innych pomieszczeniach w przedszkolu uwaga nauczyciela powinna być skierowana na dzieci.
 5. Nauczyciel ma obowiązek organizowania zajęć w sposób przemyślany, tak aby przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.
 6. Dzieci przemieszczają się po przedszkolu parami lub „wężykiem”, np. do szatni i parami na wycieczkach pieszych. W szatni, ubikacji oraz w łazience dzieci podlegają szczególnej kontroli ze strony pracowników przedszkola. Nauczyciele lub osoby pomagające nauczycielowi zobowiązani są do monitorowania tych pomieszczeń.
 7. Każdy pracownik przedszkola jest zobowiązany zareagować w przypadku zauważenia dziecka pozostającego bez opieki w przedszkolu lub na placu zabaw (w każdym miejscu poza salą).
 8. Każdy pracownik przedszkola jest zobowiązany do sprawdzania zabezpieczeń drzwi, okien, bram w trakcie swojej pracy oraz zabezpieczenia dostępu dzieci do środków chemicznych.
 9. Wyjście nauczyciela z grupą (trwające do dwóch godzin zegarowych) poza teren przedszkola wpisywane jest do zeszytu wyjść z podaniem miejsca, celu wyjścia, planowanego czasu pobytu.
 10. Organizacja wycieczek (trwających powyżej dwóch godzin) przebiega na zasadach określonych w Regulaminie Wycieczek i Spacerów Niepublicznego Przedszkola Językowo-Artystycznego Bajka.
 11. W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola lub poza nim nauczyciel jest zobowiązany do udzielenia pomocy oraz przestrzegania procedury postępowania w razie wypadku.
 12. Rodzice mają obowiązek przyprowadzania i odbierania dzieci według zasad określonych w procedurze przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
 13. Obowiązkiem rodziców jest przyprowadzenie do przedszkola dziecka zdrowego, czystego, ubranego w odzież adekwatną do pogody.
 14. Rodzice przed oddaniem dziecka do grupy powinni kontrolować, czy dziecko nie posiada przedmiotów zagrażających jego bezpieczeństwu oraz bezpieczeństwu rówieśników.
 15. Nauczyciele nie mają uprawnień do podawania dzieciom żadnych leków. W razie długotrwałego leczenia w ściśle określonych przypadkach nauczyciel postępuje zgodnie z Procedurą Podawania Leków Dzieciom Przewlekle Chorym, znajdującą się w dokumentacji przedszkola.
adres: ul. Piłsudskiego 75, Muszyna
telefon: 798 344 622