Nowy Regulamin dla Rodziców i Prawnych Opiekunów

 

 

Regulamin dla Rodziców i Prawnych Opiekunów dziecka obowiązujący od 1 września 2020r. 

na terenie Niepublicznego Przedszkola Językowo-Artystycznego Bajka w Muszynie

 

UWAGA! Fundacja Rodzice Dzieciom oraz Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Językowo-Artystycznego Bajka dołożyli wszelkich starań, aby przystosować placówkę do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz zaleceń Ministra Zdrowia. Zachowane zostaną wszelkie zasady bezpieczeństwa i higieny w przedszkolu.

Wszystkie nasze działania mają na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem, jednak nie można zagwarantować jego całkowitego wyeliminowania.

Decyzję o ewentualnym powrocie dziecka do przedszkola podejmują Rodzice i ponoszą za nią odpowiedzialność.

Zapoznanie się z niniejszym regulaminem jest OBOWIĄZKOWE.  

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie MEN z 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).
 • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dn. 2 lipca 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322, 374 i 567).
 • Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 1389).
 • Statut Niepublicznego Przedszkola Językowo-Artystycznego Bajka w Muszynie.
 • Wewnętrzna Procedura Bezpieczeństwa opracowana w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na rok szkolny 2020/2021 na terenie Niepublicznego Przedszkola Językowo-Artystycznego Bajka w Muszynie.

 

 

I.  Organizacja pracy na terenie przedszkola

 1. Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w Niepublicznym Przedszkolu Językowo-Artystycznym Bajka w Muszynie rozpoczynają się 1 września 2020r. 
 2. Powracamy do pierwotnych godzin pracy przedszkola t.j.: od 6:30 do 17:00 w trzech grupach liczących maksymalnie 20 osób (w uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2).
 3. Każda grupa przebywa w wyznaczonych i stałych salach z wyznaczonym i stałym opiekunem.
 4. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 5. Dzieci nie zasłaniają ust i nosa podczas pobytu w przedszkolu, jednak zgodnie z panującymi obostrzeniami powinny mieć je zasłonięte w drodze do i z przedszkola, jeśli uokończyły czwarty rok życia.
 6. Sale wietrzone są regularnie, co najmniej raz na godzinę w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 7. Wychowankowie codziennie korzystają z pobytu na świeżym powietrzu na przedszkolnym placu zabaw (podczas sprzyjającej aury), każda grupa o inej, wyznaczonej porze.
 8. Wyjścia poza teren przedszkola mogą odbywać się wyłącznie za zgodą dyrektora placówki. 
 9. W związku z wydłużeniem czasu pracy placówki, przywrócony zostaje posiłek o goznie 16:00. 
 10. Osoby trzecie mogą przebywać na terenie przedszkola wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i za zgodą dyrektora placówki.
 11. Biuro przedszkola pozostaje zamknięte dla osób trzecich, a wszelkie sprawy należy załatwiać telefonicznie pod numerem 798 344 622.

 

II. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola. 

 1. Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe – nie mające podwyższonej temperatury ciała i bez widocznych objawów sugerujących chorobę zakaźną (katar, kaszel, zmiany skórne, wymioty, biegunka itp.)
 2. Do przedszkola dzieci przyprowadzane są i odbierane tylko przez osoby zdrowe.
 3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola. Rodzice podpisują w tym celu stosowne oświadczenie.
 4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
 5. Rodzice nie wchodzą na teren przedszkola, dzieci odbierane są i wydawane przez osoby do tego upoważnione przy wejściu głównym do przedszkola.
 6. Dziecko po przyjściu do placówki kierowane jest bezpośrednio do łazienki w celu dokładnego umycia rąk przed przystąpieniem do zabawy/zajęć

 

 III. Postępowanie w przypadku wystąpienia objawów chorobowych u wychowanków

 1. Dziecku, u którego występują objawy chorobowe, mierzymy temperaturę ciała przy użyciu termometru bezdotykowego.
 2. Rodzic lub prawny opiekun wyraża pisemną zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność – w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 3. Jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, zostaje odizolowane w wyznaczonym miejscu (sala nr 3) z zapewnieniem minimum 2m odległości od innych osób i a jego rodzice niezwłocznie powiadomieni w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
 4. Rodzic zobowiązany jest do podania aktualnych numerów telefonu wychowawcom grupy.

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 11 maja 2020r.

 

adres: ul. Piłsudskiego 75, Muszyna
telefon: 798 344 622