Statut Przedszkola

STATUT
Niepublicznego Przedszkola Językowo – Artystycznego Bajka w Muszynie


Podstawa Prawna:

 • Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
 • Konwencja o Prawach Dziecka (Dz. U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017r., poz. 356)

 

SPIS TREŚCI:


Rozdział I : Postanowienia ogólne 
Rozdział II: Cele i zadania Przedszkola 
Rozdział III: Sposoby realizacji zadań Przedszkola 
Rozdział IV: Organy Przedszkola i zakres ich zadań 
Rozdział V: Organizacja Przedszkola
Rozdział VI: Prawa i obowiązki pracowników, rodziców i wychowanków
Rozdział VII: Sposoby pozyskiwania środków finansowych na działalność
Rozdział VIII: Postanowienia końcowe

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1

 1. Przedszkole jest placówką niepubliczną.
 2. Przedszkole prowadzi Fundacja Rodzice Dzieciom, pełniąca funkcję Organu Prowadzącego.
 3. Podstawa prawna przedszkola: ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz niniejszy Statut.
 4. Siedzibą Niepublicznego Przedszkola Językowo-Artystycznego Bajka jest budynek zlokalizowany w Muszynie przy ul. J. Piłsudskiego 75
 5. Przedszkole używa nazwy: Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne Bajka. W dalszej treści niniejszego Statutu zwane jest „Przedszkolem”. Ustalona nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu również na pieczątkach.
 6. Ilekroć w Statucie jest mowa o rodzicach należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka.

 

§ 2

 1. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.

 

Rozdział II

Cele i zadania Przedszkola
§ 3

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie Prawo Oświatowe oraz w przepisach wydawanych na jej podstawie, a w szczególności na podstawie programu wychowania przedszkolnego, obejmującego w szczególności:

  1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  2) stworzenie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości Przedszkola,
  3) wspomaganie działań wychowawczych rodziców, wpływanie na integrowanie zabiegów wychowawczych i przygotowanie dzieci do nauki szkolnej,
  4) wychowywanie dziecka w poszanowaniu tradycji domu rodzinnego.

 2. Przedszkole realizuje zadania, wynikające z celów określonych w ust. 1 § 3, w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

  1) zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,
  2) uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
  3) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,
  4) rozwijanie wrażliwości moralnej,
  5) kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwienie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
  6) rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
  7) rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
  8) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowania prozdrowotnego.

 3. Ponadto zgodnie z wizją Przedszkola, realizowane będą zadania artystyczne i językowe:

  1) Propagowanie rozwoju artystycznego dzieci w zakresie tańca, śpiewu, teatru,
  2) Pielęgnowanie tradycji polskiej,
  3) Rozwijanie własnych działań twórczych,
  4) Rozbudzanie ekspresji plastycznej, muzycznej i teatralnej,
  5) Wzmacnianie poczucia własnej wartości;
  6) Stwarzanie możliwości świadomego obcowania ze sztuką,
  7) Pozawerbalne porozumiewanie się,
  8) Stwarzanie warunków do działania na rzecz społeczności lokalnej,
  9) Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka oraz jego indywidualnych
  zdolności twórczych,
  10) Wdrażanie do odpowiedzialności i obowiązkowości,
  11) Uzewnętrznienie świata własnych przeżyć i odczuć,
  12) Pobudzenie sensoryczne - wielozmysłowe postrzeganie świata,
  13) Kreowanie przestrzeni, poznawanie dystansu i granic,
  14) Rozwój sprawności językowych umożliwiających porozumiewanie się i działanie w językach obcych,
  15) Tworzenie sytuacji doskonalących umiejętności poznawcze, pamięć uczenie się słownictwa,
  16) Pogłębianie wiedzy o otaczającym świecie poprzez zainteresowanie kulturą i obyczajami innych krajów,
  17) Motywowanie do nauki języków obcych poprzez wzbudzanie poczucia sukcesu i akceptacji oraz bezpieczeństwa,
  18) Wspieranie działań twórczych dzieci w zakresie uczenia się języka z elementami różnych technik uczenia się,
  19) Rozwijanie inteligencji społecznej dziecka,
  20) Podnoszenie kompetencji językowych, płynności wypowiedzi, wzbogacanie słownictwa.


§ 4

 1. Organ Prowadzący, Dyrektor ds. pedagogicznych, oraz wszyscy pracownicy Przedszkola są zobowiązani do zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy i nauki w czasie ich pobytu w Przedszkolu, jak również podczas zajęć organizowanych poza jego terenem.
 2. Tygodniowy i dzienny rozkład zajęć dzieci, w którym dominującą formą jest zabawa, ustalony jest z zachowaniem higieny umysłowej przez równomierne rozłożenie zajęć dnia i tygodnia i uwzględnienie dostosowania ich do potrzeb wiekowych i rozwojowych dzieci.

 

Rozdział III
Sposoby realizacji zadań Przedszkola
§ 5

 1. Praca opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, program wychowania przedszkolnego, wybrany z zestawu programów zatwierdzonych przez MEN, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci oraz koncepcję pracy przedszkola.
 2. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 3. Program wychowania przedszkolnego zawiera:

  1)szczegółowe cele edukacyjne;
  2) tematykę materiału edukacyjnego;
  3) wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.

 4. Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród programów zarejestrowanych i dopuszczonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, opracować program samodzielnie, przy współpracy z innymi nauczycielami lub zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów).
 5. Nauczyciel przedstawia Dyrektorowi ds. pedagogicznych wybrany (opracowany) program wychowania przedszkolnego.
 6. Dyrektor ds. pedagogicznych dopuszcza programy wychowania przedszkolnego, które z kolei tworzą zestaw programów wychowania przedszkolnego.
 7. Dyrektor ds. pedagogicznych jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego.


§ 6

 1. Dyrektor ds. pedagogicznych powierza każdy oddział przedszkolny opiece jednego lub dwóch nauczycieli, w zależności od czasu pracy grupy lub przyjętych dodatkowych zadań, w tym zadań specjalnych.
 2. Dyrektor ds. pedagogicznych zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania grupy.
 3. Nauczyciel opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci z danej grupy do przedszkola.


§ 7

 1. Podstawowe formy działalności dydaktyczno-wychowawczej Przedszkola to:

  1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne prowadzone w grupach (w poszczególnych oddziałach);
  2) dodatkowe zajęcia edukacyjne (np. język angielski, zajęcia taneczne, zajęcia plastyczne, basen);
  3) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (np. zajęcia logopedyczne);
  4) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci;
  5) zajęcia z religii;
  6) spontaniczna działalność dzieci.


§ 8

 1. Przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego rocznym wychowaniem przedszkolnym informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 2. Informacje wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.
 3. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.


§ 9

 1. W przedszkolu, po 5 godzinach przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, realizowane są świadczenia obejmujące zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.
 2. Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach od 8:00 do 13:00.


§ 10

 1. Indywidualizacja pracy z wychowankiem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na:

  1) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości dziecka;
  2) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych i fizycznych dziecka;
  3) przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania umiejętności dziecka;
  4) różnicowaniu stopnia trudności i form prac podczas zajęć.


§ 11

 1. W Przedszkolu organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej znajdują się w Procedurze udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu.
 3. Pomoc udzielana jest przez nauczycieli i specjalistów.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogicznej udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wychowanków, wynikających:

  1) ze szczególnych uzdolnień;
  2) niepełnosprawności;
  3) niedostosowania społecznego;
  4) zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
  5) ze specyficznych trudności w uczeniu się ;
  6) z zaburzeń komunikacji językowej;
  7) z choroby przewlekłej;
  8) z niepowodzeń edukacyjnych;
  9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
  10)z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacja bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
  11)z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 5. Pomoc psychologiczno- pedagogiczną organizuje i nadzoruje Dyrektor ds. pedagogicznych.
 6. Dyrektor przedszkola może wyznaczyć osobę planującą i koordynującą udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem w formie:

  1) zajęć rozwijających uzdolnienia;
  2) zajęć specjalistycznych;
  3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
  4) porad i konsultacji.


§ 12

 1. Każdy rodzic ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 2. Przedszkole pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając rodzicom oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Dyrektor ds. pedagogicznych.


Rozdział IV
Organy Przedszkola i zakres ich zadań
§ 13

 1. Organami Przedszkola są:

  1) Organ Prowadzący,
  2) Dyrektor do spraw pedagogicznych.


§ 14

 1. Organ Prowadzący Przedszkole kieruje całokształtem pracy Przedszkola we wszystkich sprawach związanych z jego działalnością, w tym w sprawach organizacyjnych, finansowych i kadrowych oraz reprezentuje Przedszkole na zewnątrz.
 2. Do podstawowych obowiązków Organu Prowadzącego Przedszkola należy:

  1) zatrudnianie pracowników Przedszkola,
  2) opracowywanie zakresu obowiązków (czynności) pracowników Przedszkola,

 3. Do podstawowych obowiązków Dyrektora do spraw pedagogicznych należy:

  1) opracowywanie dokumentów programowo-organizacyjnych Przedszkola – roczny plan pracy, organizacja pracy,
  2) opracowywanie planu i sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
  3) prowadzenie hospitacji,
  4) organizowanie szkoleń,
  5) prowadzenie procedur związanych z awansem zawodowym,
  6) nadzorowanie organizacji imprez przedszkolnych,
  7) reprezentowanie Przedszkola w czasie nieobecności Organu Prowadzącego Przedszkole.

 

Rozdział V
Organizacja Przedszkola
§ 15

 1. Przedszkole jest placówką opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczną, zapewniającą opiekę, wychowanie i naukę dzieciom w wieku od 3 do 7 lat (dziecko z odroczeniem obowiązku szkolnego). Do Przedszkola uczęszczać może maksymalnie 65 dzieci. W szczególnych przypadkach Przedszkole przyjmuje dzieci poniżej 3 roku życia.
 2. Przedszkole czynne jest w godz. od 6.30-17:00
 3. Praca z dziećmi odbywać się będzie w trzech oddziałach.
 4. Maksymalna liczba dzieci w poszczególnych oddziałach wynosi 25.


§ 16

Dzienny czas pracy Przedszkola ustala Organ Prowadzący.


§ 17

 1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział dzieci w zbliżonym wieku.
 2. Przedszkole świadczy usługi opiekuńczo-wychowawcze przez cały rok szkolny, który obejmuje okres od dnia 1 września do dnia 31 sierpnia następnego roku.
 3. Przedszkole nieczynne jest w dni ustalone na początku każdego roku szkolnego przez Organ prowadzący w porozumieniu z Dyrektorem do spraw pedagogicznych oraz w dni ustawowo wolne od pracy.


§ 18

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom 3 posiłki dziennie.
 2. Wysokość opłat za usługi świadczone przez Przedszkole ustala Organ Prowadzący w oparciu o analizę kosztów utrzymania Przedszkola i w zależności od zakresu usług.
 3. Opłaty za usługi świadczone przez Przedszkole obejmują następujące należności: 

  1) opłatę wpisowego,
  2) opłatę czesnego,
  3) opłatę z tytułu składki na ubezpieczenie dziecka (dobrowolne)
  4) opłata jednorazowa na wyprawkę plastyczną oraz podręczniki,
  5) opłaty pokrywające koszty wycieczek,

 4. Opłata wpisowego ma charakter jednorazowy.
 5. Opłatę czesnego należy uiszczać każdego miesiąca w sposób określony przez Organ Prowadzący.
 6. Organ Prowadzący i Dyrektor ds. pedagogicznych mogą podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w przypadku zalegania z odpłatnością za przedszkole powyżej jednego okresu płatniczego.


§ 19

 1. W ramach czesnego Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe:

   rytmika,
   język angielski,
   zajęcia logopedyczne,
   zajęcia twórcze, zajęcia plastyczne,
   zajęcia teatralne,
   zajęcia muzyczno - taneczne (baletowe).

 2. Czas trwania zajęć dodatkowych dostosowany jest do możliwości dzieci i wynosi od 15 do 30 minut.


Rozdział VI
Prawa i obowiązki pracowników, rodziców i wychowanków Przedszkola

Nauczyciele
§ 20

 1. Nauczycieli zatrudnia Organ Prowadzący na podstawie umowy o pracę, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa pracy lub inną umowę cywilnoprawną.
 2. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku nauczyciela w Przedszkolu jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji pedagogicznych do nauczania, zgodnie z określonymi przepisami prawa.
 3. Nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania zadań zgodnie z zakresem obowiązków (czynności), określonym i przyznanym przez Dyrektora ds. pedagogicznych, oraz innych zadań, niż wynikające z zakresu obowiązków (czynności), jeżeli zostały polecone przez Dyrektora ds. pedagogicznych i są związane z organizacją procesu opiekuńczo –wychowawczo – dydaktycznego.
 4. Wynagrodzenie oraz czas pracy nauczyciela określa umowa o pracę lub inna umowa cywilnoprawna (np. zlecenia, o dzieło).


§ 21

Obowiązki i prawa nauczyciela:

 1. Obowiązkiem nauczyciela jest realizacja podstawy programowej, określonych przez MEN, oraz planowanie działań w oparciu o diagnozę dziecka i program nauczania, a także realizacja zadań organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy Przedszkola, w tym w szczególności:

  1) tworzenie odpowiednich warunków i sytuacji wychowawczych w celu rozwijania, wzbogacania doświadczeń, stymulowania rozwoju dziecka,
  2) rozwijanie twórczej aktywności dziecka, twórczego myślenia i działania, z poszanowaniem dziecięcej skłonności do samodzielności,
  3) współpraca ze specjalistami w zakresie opieki psychologiczno-pedagogicznej i zdrowotnej,
  4) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  5) dbanie o powierzone mienie i sprzęt przedszkolny.

 2. Nauczyciel ma prawo do:

  1) formułowania autorskich programów nauczania i wychowania, za zgodą Dyrektora ds. pedagogicznych,
  2) decydowania o podręcznikach, środkach dydaktycznych i metodach.

 3. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za:1) życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci przez cały czas ich pobytu w Przedszkolu, w tym w czasie uczestniczenia dzieci w imprezach (zabawach) organizowanych przez Przedszkole poza jego terenem, oraz za wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązków nauczycielskich w tym zakresie.


Pracownicy niepedagogiczni
§ 22

 1. Pracowników niepedagogicznych zatrudnia Organ Prowadzący na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
 2. Zakres obowiązków (czynności) pracowników niepedagogicznych Przedszkola ustala i przyznaje Organ Prowadzący.
 3. Wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych i obsługi określa umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna.


Przedszkolaki
Przyjęcie do Przedszkola, skreślenie z listy wychowanków
§ 23

 1. Przyjęcie dziecka do Przedszkola następuje na podstawie tzw. karty zgłoszenia, podpisanej przez co najmniej jednego z rodziców zgłaszanego dziecka lub osobę upoważnioną na piśmie przez co najmniej jednego z rodziców .
 2. Dzieci mogą być przyjmowane w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli Przedszkole dysponuje wolnym/i miejscem/ami.
 3. Zasady oraz terminy przyjęcia dzieci do Przedszkola określa corocznie Organ Prowadzący.
 4. Dyrektor może skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:

   nieprzestrzegania przez rodziców statutu Przedszkola,
   zatajenia przez rodziców (prawnych opiekunów) informacji o stanie zdrowia ich dziecka , lub gdy jego pobyt w placówce zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci,
   braku usprawiedliwiania nieobecności,
   bez podania przyczyny przez Organ Prowadzący

 5. Od decyzji Dyrektora przysługuje odwołanie do Organu Prowadzącego. Decyzja Organu Prowadzącego jest ostateczna.


Prawa i obowiązki przedszkolaków
§ 24

 1. Dziecko, według Konwencji Praw Dziecka ma prawo do:

  1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny umysłowej;
  2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;
  3) pełnego, harmonijnego rozwoju osobowości; winno ono wzrastać w poczuciu miłości i zrozumienia;
  4) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej, zaniedbania oraz do ochrony w poszanowaniu jego godności osobistej;
  5) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym;
  6) indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju;
  7) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;
  8) opieki i ochrony;

 2. Do obowiązków dziecka w szczególności należy:

  1) szanowanie swoich kolegów oraz wytworów ich pracy,
  2) słuchanie i reagowanie na polecenia nauczyciela,
  3) przestrzeganie ustalonych zasad w grupie; okazywanie szacunku nauczycielowi oraz innym osobom,
  4) szanowanie poglądów i przekonań innych osób,
  5) troska o zabawki, dbałość o estetyczny wygląd pomieszczeń Przedszkola, przeznaczonych do zabaw i nauki dzieci,
  6) staranność w utrzymaniu czystości i porządku na terenie Przedszkola,
  7) nieoddalanie się od grupy,
  8) zgłaszanie nauczycielowi wszelkich niedyspozycji.


Obowiązki rodziców
§ 25

 1. Formą współpracy Przedszkola z rodzicami dziecka są konsultacje i rozmowy indywidualne z Organem Prowadzącym, Dyrektorem ds. pedagogicznych lub nauczycielem dziecka.
 2. Dziecko powinno być przyprowadzane bezpośrednio do nauczyciela i odbierane od pracownika Przedszkola przez co najmniej jednego z rodziców lub upoważnioną przez nich pisemnie osobę, zapewniającą pełne bezpieczeństwo dziecka. Upoważniona osoba winna być pełnoletnia oraz trzeźwa, w przypadku upoważnienia niepełnoletniego rodzeństwa odpowiedzialność ponosi rodzic. Upoważnienie wystawia co najmniej jeden z rodziców dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem. Powinno ono zawierać:

  1) wskazanie imienia i nazwiska osoby upoważnionej,
  2) wskazanie dowodu tożsamości (nazwa dowodu, jego numer i ewentualnie seria bądź legitymacja szkolna w przypadku osoby niepełnoletniej), którym osoba upoważniona będzie się posługiwać podczas odbioru dziecka,
  3) podpis rodzica/ów (opiekuna/ów prawnego/ych).

 3. Obowiązkiem rodziców jest przyprowadzenie do Przedszkola zdrowego dziecka. W przypadku istnienia wątpliwości ze strony nauczyciela przyjmującego dziecko co do stanu jego zdrowia nauczyciel ten ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do Przedszkola.
 4. Powrót dziecka po nieobecności winien być poprzedzony sprawdzeniem przez rodzica, czy nie nastąpiły zmiany w bieżącej organizacji dnia danej grupy.
 5. W przypadku spóźnienia się rodzica/ów po odbiór dziecka do Przedszkola po godzinach przysługuje dodatkowa opłata w wysokości 20 zł. za każde pół godziny spóźnienia. Opłata z tego tytułu dokonywana jest bezpośrednio do wychowawcy.
 6. Rodzice mają obowiązek uczestniczenia w zebraniach organizowanych przez placówkę oraz śledzenia bieżących informacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców.


Prawa rodziców
§ 26

 1. Rodzice mają prawo do:

  1) znajomości programu nauczania przedszkolnego w danej grupie wiekowej,
  2) uzyskiwania informacji o postępach edukacyjnych dziecka,
  3) udziału w zajęciach otwartych, organizowanych przez Przedszkole.

 

Rozdział VII
Sposoby pozyskiwania środków finansowych na działalność Przedszkola
§ 27

 1. Na fundusz Przedszkola składają się:

  1) wpływy uzyskiwane z opłat dokonywanych przez rodziców,
  2) wpisowe,
  3) środki przeznaczone na działalność Przedszkola przez Organ Prowadzący,
  4) dotacje z budżetu gminy
  5) darowizn sponsorów na rzecz Przedszkola.
  6) środków pozyskanych w ramach dofinansowania z UE

 2. Wysokość opłat w danym roku szkolnym, wnoszonych przez Rodziców jest ustalana przez Organ Prowadzący. Do prowadzenia placówki nie mają zastosowania przepisy o działalności gospodarczej.


Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 28

 1. Uchwalenie nowego Statutu lub zmiana niniejszego Statutu, jak też decyzja o likwidacji Przedszkola należą do kompetencji Organu Prowadzącego przedszkole.
 2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację i pieczęcie zgodnie z właściwymi przepisami.
 3. W sprawach nie unormowanych Statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa i regulaminy.
 4. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców, nauczycieli i pracowników obsługi.
 5. Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do statutu zostaje on:

  a) zamieszczony na stronie internetowej przedszkola,
  b) udostępniany na prośbę zainteresowanych przez dyrektora.

 6. O zmianach w treści statutu Organ Prowadzący jest zobowiązany powiadomić Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej w Muszynie.
 7. Statut został zatwierdzony przez Organ Prowadzący i wchodzi w życie od dnia 30 sierpnia 2018 r.
 8. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc Statut uchwalony 10 lipca 2017r.
adres: ul. Piłsudskiego 75, Muszyna
telefon: 798 344 622