Regulamin Placu Zabaw

Regulamin placu zabaw 
Niepublicznego Przedszkola Językowo-Artystycznego BAJKA w Muszynie

 

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
( Dz.U. 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.).

 

 1. Regulamin obowiązuje pracowników i podopiecznych Niepublicznego Przedszkola Językowo-Artystycznego Bajka, rodziców i osoby upoważnione do odbioru dzieci.
 2. Plac zabaw zlokalizowany w ogrodzie przedszkolnym jest przeznaczony wyłącznie dla dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Językowo-Artystycznego Bajka.
 3. Dzieci na placu zabaw mogą przebywać tylko pod opieką dorosłych.
 4. Na terenie placu zabaw zakazuje się:
  • przebywania osobom postronnym
  • niszczenia urządzeń i zieleni
  • wprowadzania zwierząt
  • wchodzenia na konstrukcje zewnętrzne
  • przebywania osób nietrzeźwych
  • jazdy na rowerze, rolkach, hulajnodze itp.
 5. Ogród przedszkolny jest monitorowany codziennie przez pracowników przedszkola w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń sprzętu, zieleni, niebezpiecznych przedmiotów.
 6. W razie wykrycia zniszczeń lub przedmiotów niebezpiecznych dla zdrowia i życia dzieci pracownik przedszkola zgłasza ten fakt dyrektorowi przedszkola.
 7. Za utrzymanie w czystości placu zabaw odpowiadają pracownicy przedszkola, a za systematyczny przegląd, konserwację i naprawę urządzeń odpowiedzialny jest organ prowadzący przedszkole.  
 8. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw musi być zamknięta brama wejściowa do przedszkola. Obowiązek zamykania bramki dotyczy wszystkich rodziców, osób upoważnionych do odbioru dzieci z przedszkola i pracowników zatrudnionych w przedszkolu.
 9. Dzieci mogą korzystać ze wszystkich zabawek i urządzeń ogrodowych pod warunkiem, że nie stwierdzono w nich żadnych usterek, oraz z tych przy których bezpieczeństwa pilnuje osoba dorosła.
 10. Dzieci powinny korzystać ze sprzętu i zabawek w ogrodzie przedszkolnym w sposób bezpieczny i zgodnie z zasadami ich użytkowania.
 11. Trampolina znajdująca się na wyposażeniu placu zabaw przedszkola jest wykorzystywana zgodnie z „Instrukcją bezpieczeństwa trampoliny” i „Instrukcją bezpieczeństwa siatki ochronnej” dostarczonej przez producenta i wywieszoną w miejscu widocznym w pobliżu urządzenia pod stałym nadzorem nauczyciela przedszkola.
 12. Trampolina zabezpieczana jest w okresie zimowym i przetrzymywana w miejscu suchym, tak aby nie uległa zniszczeniu, skorodowaniu pod wpływem wilgoci i niskich temperatur.
 13. Dzieci mogą pojedynczo korzystać ze zjeżdżalni znajdującej się na placu zabaw tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Zabrania się zjeżdżania „głową w dół”, wchodzenia po zjeżdżalni „pod prąd”, wnoszenia na zjeżdżalnię jakichkolwiek przedmiotów oraz nakazuje zjeżdżać kolejno i po wykonaniu ślizgu niezwłocznie ustąpić miejsca następnemu użytkownikowi.
 14. Na placu zabaw opiekę nad dzieckiem sprawuje wychowawca grupy a w przypadku odebrania dziecka przez rodzica lub opiekuna (osobę upoważnioną)- opiekę przejmuje rodzic lub opiekun dziecka (osoba upoważniona).
 15. Nauczyciel dba o stosowny ubiór dziecka, odpowiedni do pory roku i panującej temperatury.
 16. W czasie pobytu na placu zabaw, dziecko może skorzystać z toalety znajdującej się w budynku przedszkola, udając się do niej tam i z powrotem pod opieką nauczyciela.
 17. W razie wypadku nauczyciel w pierwszej kolejności udziela pomocy dziecku poszkodowanemu, po czym powiadamia dyrektora przedszkola oraz rodziców.
 18. Podczas nieobecności dzieci w przedszkolu, piaskownica jest zabezpieczona pokrowcem przed zwierzętami. Piasek w piaskownicy wymieniany przynajmniej jest raz do roku.
 19. Na plac zabaw może być wnoszony sprzęt sportowy i inne przybory do zabaw.
 20. Po każdym pobycie na placu zabaw, nauczyciel wraz z dziećmi porządkuje wszystkie zabawki i sprzęt gromadząc je w wyznaczonym miejscu.
 21. Po zamknięciu przedszkola obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na placu zabaw osób nieupoważnionych.
adres: ul. Piłsudskiego 75, Muszyna
telefon: 798 344 622